Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 09/01/2017

THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NÓI TRỪ NHẤT THIẾT THŨNG, TRỊ BÁCH BỆNH CHƯ ĐỘC ĐÀ LA NI

Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát nói Trừ Nhất Thiết Thũng với Trị Bách Bệnh Chư Độc Đà La Ni (.PDF)

Phiên âm Phạn Chú và Việt Dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: