Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/12/2016

TỨ TÝ CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT

TỨ TÝ CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT (.PDF)

HUYỀN THANH biên soạn

Theo Tạng Truyền Phật Giáo, thông thường Chuẩn Đề Bồ Tát được thờ phượng qua hình tượng có 4 cánh tay và tôn xưng là Chuẩn Đề Quán Âm hoặc Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát, Tứ Tý Chuẩn Đề Phật Mẫu

_Chuẩn Đề Thần Chú là:

OṂ_ CALE  CULE  CUNDE  SVĀHĀ

(Chữ Chủng Tử là: CUṂ)

_Tu trì Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát:

Tưởng cầu 4 Tâm vô lượng Từ, Bi, Hỷ, Xả thời tu trì Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát

_Nghi Thức đơn giản tu trì Pháp Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát là:

“Cúi lạy quy y Diệu Thành Tựu

Đầu mặt đỉnh lễ bảy Câu Chi

Hằng sa Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề

Nguyện phóng hào quang nhiếp niệm con

Nay con thề nguyện, cầu thành Phật

Chuyên tâm niệm Chuẩn Đề Vương này

Phạm Vương, Đế Thích với chư Thiên

Tám Bộ Long Thần, nguyện gia hộ

Nếu có chút gì hợp Thánh Ý

Ban cho khắp tất cả hữu tình

Từ Bi bố thí sinh vui vẻ

Đạo Trường thanh tịnh chẳng nghĩ bàn

Thiên Ma Địa Ma theo Chú Sắc

Năm Bộ Kim Cương, bốn Thiên Vương

Cùng kết Tổng Trì Tam Muội Giới

NAMO  SAPTĀNĀṂ  SAMYAKSAṂBUDHĀ-KOṬIṆĀṂ

TADYATHĀ: OṂ_  CALE  CULE  CUNDE  SVĀHĀ

_Niệm tụng Chuẩn Đề Thần Chú có Công Đức như sau:

1_Có thể được Phước Báo của người, Trời như: giàu có, con trai con gái, mạnh khỏe sống lâu, quan vị, Trí Tuệ, được người khác tôn kính

2_Nhóm nạn: nước, lửa, thuốc độc, trộm cướp, oan gia, Quỷ ác, Rồng độc chẳng thể gây hại

3_Có thể thỉnh hành Đế Thích Thiên, Tứ Thiên Vương, Diêm La Thiên Tử

4_Có thể sinh về Tịnh Thổ, được thấy Quán Âm, Phổ Hiền, các Đại Sĩ. Có thể trụ tại Tịnh Thổ ở 10 phương, thường thấy chư Phật rồi được Bồ Đề

5_Được tiêu trừ các loại Nghiệp Chướng từ vô thủy đến nay

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: