Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 25/11/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (HẾT)

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN_

_QUYỂN THỨ BA MƯƠI_

-hết-

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: