Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 29/09/2016

TỊNH HÓA NGŨ ĐẠI CHÂN NGÔN

TỊNH HÓA NGŨ ĐẠI CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: Trần Ngọc Nguyên

… “Ngũ Đại (Pañca mahā-bhūtāni) cũng gọi Ngũ đại chủng. Chỉ cho 5 nguyên tố của thể tính rộng lớn, sinh thành ra muôn pháp, tức là: ĐỊA (đất – pṛthivī), THỦY (nước – ab), HỎA (lửa – tejas), PHONG (gió – vāyu) và KHÔNG (hư không – ākāśa). Tính chất của 5 nguyên tố này theo thứ tự là cứng, ướt, nóng, động ngại; tác dụng là giữ gìn, thu nhiếp, thành thục, tăng trưởng, không ngăn ngại. Các yếu tố này ở bên ngoài tương tác với các yếu tố bên trong cơ thể của chúng ta, và những tính chất và năng lực (ẩn tàng hoặc hiện hữu) của năm yếu tố đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí. Khả năng của tâm được dùng như là nền tảng cho tất cả mọi trải nghiệm là tính chất của đất; liên tục và khả năng thích ứng tốt là nước; rõ ràng và năng lực để cảm nhận là lửa; chuyển động không ngừng là gió; và sự rộng lớn không giới hạn của tâm chính là hư không.” …[Xem toàn bộ bài viết]

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: