Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 03/08/2016

PHẬT NÓI KINH ĐÀ LA NI TẬP (trọn bộ)

Mật Tạng Bộ 1 _No.901 (Tr.785_Tr.795)

PHẬT NÓI KINH ĐÀ LA NI TẬP (.PDF)

_QUYỂN THỨ NHẤT_

_QUYỂN THỨ HAI_

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

_QUYỂN THỨ NĂM_

_QUYỂN THỨ SÁU_

_QUYỂN THỨ BẢY_

_QUYỂN THỨ TÁM_

_QUYỂN THỨ CHÍN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

_QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT_

_QUYỂN THỨ MƯỜI HAI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng A ĐỊA CỒ ĐA (Atikuṭa)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: