Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 28/05/2016

TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA CÚNG DƯỜNG PHÁP

Mật Tạng Bộ 1_ No.894A (Tr.692 _ Tr.697)

TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA CÚNG DƯỜNG PHÁP (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đại Đường_Trung Ấn Độ Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY (Śubha-kara-siṃha)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Sưu tập Thủ Ấn và phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: