Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 20/05/2016

KIM CƯƠNG PHONG LÂU CÁC NHẤT THIẾT DU KỲ KINH

Mật Tạng Bộ 1_ No.867 (Tr.253_ Tr.259)

KIM CƯƠNG PHONG LÂU CÁC NHẤT THIẾT DU KỲ KINH (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Phạn Hán: Đời Đường nước Nam Thiên Trúc Tam Tạng Sa Môn KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi)

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: