Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/05/2016

KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.866 (Tr.223 _ Tr.231)

KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ (.PDF)

_QUYỂN THỨ NHẤT_

_QUYỂN THỨ HAI_

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản cập nhật 05/2016)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: