Đăng bởi: MT | 24/04/2016

Như Ý Chân Ngôn (hiệu chỉnh)

Thần Chú Như Ý

Thần Chú Như Ý (thể chữ Siddham)

NHƯ Ý CHÂN NGÔN (.PDF)

Biên soạn: Trần Ngọc Nguyên

Như Ý Chân Ngôn (tiếng Anh là WISH-GRANTING WHEEL MANTRA hay WISH FULFILLING MANTRA) là chân ngôn thường được người Tây Tạng dùng kết hợp với thần chú Hanu (Seeing Mantra) thành một bộ. Thông thường chân ngôn này được viết bằng chữ Lantsa hay Uchen trên những lối đi và cửa ra vào trong các tự viện Tây Tạng để tạo những nguồn năng lượng tốt, giúp tiêu trừ điều xấu ác và chuyển hóa các nghiệp chướng…

padmosnisa_

Thần chú Như Ý kết hợp với Thần chú Hanu viết bằng thể chữ Lantsa

_Ghi nhận câu chú này từ các văn bản bằng chữ Uchen là: Oṃ padmo uṣṇīṣa (?padma uṣṇīṣa) vimale hūṃ phaṭ

2451789997_285e09de99_b

Thần chú Như Ý viết bằng thể chữ Uchen

Theo như chú thích trên đây thì câu chú này được thuyết trong Kinh Địa Tạng Thập Luân?!

_Trong một số tư liệu bằng Hán ngữ, ghi nhận câu chú này là:
Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Chú (Căn Bản Chú):
“Án, bạc ma mô hứa ni hạ, tất mã lôi, hồng phôi”
OṂ_ PADMOṢṆĪṢA VIMALE HŪṂ PHAṬ
Và cũng ghi nhận Chú Luân này có công dụng rất lớn. Nếu trong nhà có Quỷ quấy phá, con nít bị nhiều bệnh, trong nhà có âm khí nặng nề, sinh ý chẳng thuận, nghiệp chướng sâu nặng…. chỉ cần đem trương Chú Luân này dán ở trên cửa, mỗi ngày đi qua bên dưới cửa tức có vô lượng Công Đức.

_Ghi chú:
Oṃ: Quy mệnh
padmoṣṇīṣa = padma uṣṇīṣa: Liên Hoa Phật Đỉnh
vimale: ly cấu (xa rời dơ bẩn)
hūṃ phaṭ: khủng bố, phá bại chướng ngại

Câu chú trên có thể diễn giải là: Quy mệnh Liên Hoa Phật Đỉnh là bậc Ly Cấu, nguyện con phá bỏ mọi chướng ngại, xa rời mọi cấu bẩn để thành tựu cuộc sống cao đẹp của Thánh Nhân!

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: