Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 23/04/2016

KINH TÔ MA HÔ ĐỒNG TỬ THỈNH HỎI (Subahū-paripṛcchā)

Mật Tạng Bộ 1_ No.895B (Tr.735 _Tr.740)

KINH TÔ MA HÔ ĐỒNG TỬ THỈNH  HỎI

(Subahū-paripṛcchā)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: