Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 20/03/2016

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Mật Tạng Bộ 1 _ No.882 (Tr.365 _ Tr.369)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 03/2016)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BỐN_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI TÁM_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN_

_QUYỂN THỨ BA MƯƠI_

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: