Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 08/12/2015

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.250_ Tr.254)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ NĂM_ (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: