Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 23/11/2015

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI

Đại Tạng Kinh _ Tập 15 _ No.642

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đời Hậu Tần_Nước Quy Tư (Kucina)_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumāra-jīva)
Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản cập nhật mới nhất, có đối chiếu từ ngữ Phạn Văn)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: