Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/10/2015

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.227_ Tr.233)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

_QUYỂN THỨ NHẤT_ (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI_ (.PDF)

_QUYỂN THỨ BA_ (.PDF)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: