Đăng bởi: TNN | 07/09/2015

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI (.PDF)

(Jaṅguli  kumāri  dhāraṇī)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI


Danh mục

%d bloggers like this: