Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/08/2015

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản Kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh Tạng

Bộ A Hàm

Bộ Bản Duyên

Bộ Bát Nhã

Bộ Bảo Tích

Bộ Kinh Tập

Bộ Thích Kinh Luân

Bộ Luận Tập

Bộ Chư Tông

*Bộ riêng

Bộ Cổ Dật

Bộ Nghi Tự


Một số Kinh Bản nằm ngoài Đại Chánh Tạng

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: