Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 10/08/2015

PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

ADAṆḌE  DAṆḌA-VATI  DAṆḌĀVARTANI  DAṆḌA-KUŚALE  DAṆḌA-SUDHĀRI_  SUDHĀRI  SUDHĀRA-PATI, BUDDHA  PAŚYANE_ SARVA  DHĀRAṆĪ  ĀVARTANI, SARVA  BHĀṢYĀVARTANI  SU-ĀVARTANI, SAṂGHA  PARĪKṢAṆI, SAṂGHA  NIRGHĀTANI  ASAṂGHE, SAṂGĀPAGATE, TRI-ADHVA-SAṂGHA  TULYA  PRĀPTA_ SARVA  SAṂGHA  SAMATI  KRĀNTE_ SARVA  DHARMA  SUPARĪKṢITE_ SARVA  SATVA  RUTA  KAUŚALYA  ANUGATE  SIṂHA-VIKRĪḌITE  SVĀHĀ

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: