Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI

TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI (.PDF)

_Trừ Cái Chướng Bồ Tát nói Tự Tâm Ấn Đà La Ni là:

NAMO  BHAGAVATE  NAVANAVATĪNĀṂ-SAMYAKSAṂBUDDHA-KOṬĪN- AYUTA  ŚATA-SAHASRA GAṄGA-NADĪ  VĀLUKĀSAMĀNĀṂ

NAMAḤ  SARVA  NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI  BODHISATVĀYA

OṂ_ TURU TURU, SARVA ĀVARAṆA VIŚODHANI, SARVA TATHĀGATA-ĀYUḤ-PĀLANI  VIPULE  NIRMALE, SARVA SIDDHA  NAMASKṚTE, BHARA BHARA, SARVA SATVĀVALOKINI  HŪṂ, SARVA NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI, SARVA PĀPA VIŚODHANI  SVĀHĀ

Tu trì Tự Tâm Ấn Đà La Ni này hay dứt trừ tất cả phiền não. Hay trừ diệt 5 loại Cái Chướng là: Phiền Não Chướng, Nghiệp Chướng, Sinh Chướng, Pháp Chướng…rồi khiến cho tất cả nghiệp khổ phiền não thảy đều tiêu diệt.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: