Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG & TỒI TÀ HIỂN CHÍNH CHÂN NGÔN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG CĂN BẢN CHÚ (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG CĂN BẢN CHÚ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG CĂN BẢN CHÚ

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  DURGATE-PARIŚODHANI-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ: OṂ  ŚODHANI_  SARVA  PĀPAṂ  VIŚODHANI _ŚUDDHE  VIŚUDDHE _ SARVA  KARMA  ĀVARAṆA  VIŚUDDHE  KURU  SVĀHĀ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TỒI TÀ HIỂN CHÍNH ĐÀ LA NI (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TỒI TÀ HIỂN CHÍNH ĐÀ LA NI

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TỒI TÀ HIỂN CHÍNH ĐÀ LA NI

AMALE VIMALE NIRMALE_  MAṄGALE_ HIRAṆYA-GARBHE_  SAMANTA-BHADRE_ SARVĀRTHA  SĀDHANI_  PARAMĀRTHA  SĀDHANI_ MANASE  ACYUTE  VIRAJE_ AMṚTE BRAHMASVARE  PŪRṆE_ PŪRṆA  MANORATHE

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: