Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI (Phục hồi từ bản được khắc trên trụ đá Đinh Liễn)

NAMO BHAGAVATE TRAILOKYA PRATIVIŚIṢṬĀYA BUDDHĀYA BHAGAVATE TADYATHĀ: OṂ VIŚODHAYA VIŚODHAYA ASAMA SAMA SAMANTA AVABHĀSA SPHARAṆA GATI GAHĀNA SVABHĀVA VIŚUDDHE ABHIṢIṂCA TUMĀṂ SUGATA VARA VACANA AMṚTA ABHIṢEKAI ĀHARA ĀHARA ĀYUḤ SANDHĀRAṆĪ ŚODHAYA ŚODHAYA GAGANA VIŚUDDHE UṢṆĪṢA-VIJAYA VIŚUDDHE SAHASRA-RAŚMI SAṂSUDĪTI SARVA TATHĀGATA AVALOKANI ṢAṬ-PĀRAMITĀ PARIPŪRAṆI SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE MAHĀ-MUDRĪ VAJRA-KĀYA SAṂHATANA VIŚUDDHE SARVA AVARAṆA PAYA DURGATI PARIŚUDDHE PRATINI VARTTĀYA ĀYUH ŚUDDHE SAMAYA ADHIṢṬITE MUṆI MUṆI VIMUṆI VIMUṆI MAṆI MAṆI MAHĀ-MAṆI TATHĀTĀ BHŪTA-KOṬI PARIŚUDDHE VISPHUṬA BUDDHI ŚUDDHE JAYA JAYA VIJAYA VIJAYA SMARA SMARA SARVA BUDDHA ADHIṢṬITA ŚUDDHE VAJRĪ VAJRA-GARBHE VAJRĀṂ BHAVATU MAMA… ŚARIRAṂ SARVA SATVĀNĀṂCA KĀYA PARIŚUDDHE SARVA GATI PARIŚUDDHE SARVA TATHĀGATA-ŚCA ME-SAMA ŚVASA YAṂTU SARVA TATHĀGATA-SAMA ŚVASA ADHIṢṬITE BUDDHAYA BUDDHYA VIBODHAYA VIBODHAYA SAMANTA PARIŚUDDHE SARVA GATI PARIŚUDDHE SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE MAHĀ-MUDRĪ SVĀHĀ

Nam mô Đấng Thế Tôn! Đấng Thế Tôn Đại Giác cao cả của Tam Giới!
Như vậy: OM! Thanh tịnh, thanh tịnh không có gì sánh bằng. Tỏa sáng rực rỡ khắp nơi khiến cho muôn loài trong sáu nẻo luân hồi đều được thanh tịnh.
Hãy quán đỉnh cho con! Hỡi Đấng Thiện Thệ tối cao!
Hãy ban cho con lời thù thắng là câu Đại Thần Chú Quán Đỉnh Bất Tử.
Hãy nhiếp thọ! Nhiếp thọ cho con giữ gìn vững chắc thọ mệnh.
Thanh tịnh, thanh tịnh. Khiến cho thanh tịnh như hư không.
Phật Đỉnh Tôn Thắng khiến cho thanh tịnh, tỏa ngàn ánh sáng cảnh giác tất cả Như Lai.
Quán chiếu sáu Ba La Mật đều được đầy đủ.
Thần Lực Gia trì có tính như Đại Ấn của tất cả Như Lai Tâm hòa hợp với thân Kim Cương khiến cho thanh tịnh.
Khiến cho tất cả Nghiệp Chướng, Báo Chướng, Phiền Não Chướng đều được thanh tịnh.
Thọ mệnh tăng trưởng đều được thanh tịnh.
Thệ nguyện gia trì sự tịch mặc của ba Thừa, thâm nhập vào sự tịch mặc của ba Thừa, chứng đắc Pháp Bảo của ba Thừa.
Tính Chân Như Thật tế tràn đầy muôn ngàn thanh tịnh. Hiển hiện Tuệ Giác thanh tịnh. Thù thắng , thù thắng. Tôn Thắng, Tối Thắng. Niệm trì, niệm trì.
Thần Lực của tất cả chư Phật gia trì thanh tịnh khiến cho thân của con họ tên… có tính như Kim Cương, chứng Kim Cương Tạng và được thành Kim Cương.
Tất cả thân Hữu Tình đều được thanh tịnh.
Tất cả các nẻo đều được thanh tịnh.
Tất cả Như Lai đi đến an ủi chúng con.
Tất cả Như Lai an ủi gia trì khiến cho con được giác ngộ, được tỉnh ngộ. Khiến cho tất cả được giác ngộ, được tỉnh ngộ.
Khiến cho con được Tuệ Giác, được Trí Giác.
Khiến cho tất cả đều được Tuệ Giác, được Trí Giác.
Khắp nơi đều được thanh tịnh.
Tất cả các nẻo đều được thanh tịnh.
Thần Lực gia trì có tính như Đại Ấn của tất cả Như Lai Tâm khiến cho con thành tựu tự tính an lạc của Đại Niết Bàn.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: