Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/06/2015

MA LỢI CHI THIÊN PHÁP KINH

MA LỢI CHI THIÊN PHÁP KINH (.PDF)

MỤC LỤC
1_Ma Lợi Chi Thiên
2_Kinh Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man (No.1254)
3_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Bồ Tát Đà La Ni (No.1255A)
4_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Thiên (No.1255B)
5_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú (No.1256)
6_Phật nói Kinh Đại Ma Lý Chi Bồ Tát – 7 quyển (No.1257)
7_Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát lược niệm tụng Pháp (No.1258)
8_Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp (No.1259)
9_Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Tu Trì Pháp Quỹ

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: