Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

KINH LA PHỘC NOA NÓI CỨU CHỮA BỆNH TẬT CỦA TRẺ CON

Mật Tạng Bộ 4_ No.1330 (Tr.491_Tr.494)

KINH LA PHỘC NOA NÓI CỨU CHỮA BỆNH TẬT CỦA TRẺ CON

(Rāvaṇaprokta-bāla-cikitsā sūtra)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: