Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/04/2015

Phương Pháp Hồi Hướng Người Đã Mất

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC  CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT (.PDF)

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

Các Bậc Đạo Sư của Chân Ngôn Tông Nhật Bản ghi nhận là: “Trong tất cả Chân Ngôn và Đà La Ni giúp cho người đã chết mau chóng tiêu trừ được tội chướng và tăng trưởng Phước Trí thì không có gì vượt qua nổi “A Di Đà Căn Bản Đà La Ni” với “Quang Minh Chân Ngôn

Pháp đơn giản này có tên gọi là “Thánh Linh Hồi Hướng” và được minh họa như sau:

1_A Di Đà Căn Bản Chân Ngôn:

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ AMṚTE   AMṚTODBHAVE AMṚTA-SAṂBHAVE AMṚTA-GARBHE   AMṚTA-SIDDHE AMṚTA-TEJE AMṚTA-VIKRĀNTE AMṚTA-VIKRĀNTA-GAMINE AMṚTA-GAGANA-KĪRTTI-KARE AMṚTA-DUṆḌUBHI-SVARE SARVĀRTHA-SĀDHANE SARVA-KARMA-KLEŚA-KṢAYAṂ-KARE SVĀHĀ (1 lần hoặc 3 lần)

2_Quang Minh Chân Ngôn:

OṂ_ AMOGHA VAIROCANA MAHĀ-MUDRA MAṆI PADMA JVALA PRAVARTTAYA HŪṂ (7 lần hoặc 21 lần)

3_Danh hiệu báu:

Nam mô Bản Tôn Giới Hội

Nam mô Lưỡng Bộ Giới Hội

Nam mô Đại Sư Biến Chiếu Kim Cương

Hồi hướng cho hương linh (Họ tên… Pháp Danh…)

Nam mô Pháp Giới Vạn Linh

(mỗi Danh Hiệu tụng 3 lần hoặc 7 lần)

4_Hồi Hướng:

Nguyện đem Công Đức Này

Hướng đến khắp tất cả

Chúng con và chúng sinh

Đều cùng thành Phật Đạo

_Hết_

*)Ghi chú:

1_Ý nghĩa căn bản của A Di Đà Căn Bản Đà La Ni được ghi nhận là:

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy y Tam Bảo

NAMAḤ ĀRYA AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

TADYATHĀ: Như vậy

OṂ: Con xin kính lễ

AMṚTE: Cam Lộ Tôn

AMṚTODBHAVE: Cam Lộ Sở Sinh Tôn

AMṚTA-SAṂBHAVE: Cam Lộ Phát Sinh Tôn

AMṚTA-GARBHE: Cam Lộ Thai Tạng Tôn

AMṚTA-SIDDHE: Cam Lộ Thành Tựu Tôn

AMṚTA-TEJE: Cam Lộ Uy Quang Tôn

AMṚTA-VIKRĀNTE:Cam Lộ Thần Biến Tôn

AMṚTA-VIKRĀNTA-GAMINE: Cam Lộ Đằng Dược Tôn

AMṚTA-GAGANA-KĪRTTI-KARE: Cam Lộ Quảng Thiệt Tôn

AMṚTA-DUṆḌUBHI-SVARE: Cam Lộ Hảo Âm Tôn

SARVĀRTHA-SĀDHANE: Nhất Thiết Thành Tựu Nghĩa Lợi Tôn

SARVA-KARMA-KLEŚA-KṢAYAṂ-KARE: Nhất Thiết Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Tôn

SVĀHĀ: Được thành tựu

2_Ý nghĩa căn bản của Quang Minh Chân Ngôn được ghi nhận là:

OṂ: Thánh Ngữ

AMOGHA: Bất Không

VAIROCANA: Biến Chiếu

MAHĀ-MUDRA: Đại Ấn

MAṆI: Bảo châu, viên ngọc báu

PADMA: hoa sen

JVALA: Quang minh, ánh sáng

PRAVARTTAYA: chuyển hoán

HŪṂ: Thánh Ngữ

26/03/2015

Huyền Thanh kính ghi

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: