Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH

Mật Tạng Bộ 1 -No 856 (Tr.174_ Tr.176)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH

Lược là: “Thất Chi Niệm Tụng Tùy Hành Pháp

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG

Việt dịch: VỌNG CHI – HUYỀN THANH

Sưu tập Thủ Ấn và phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: