Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI KIẾM ẤN

Mật Tạng Bộ 1 _ No.864A (Tr.195_ Tr.203)

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI KIẾM ẤN

Sưu tập Thủ Ấn, phiên âm Phạn Chú và Việt dịch: VỌNG CHI _ HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: