Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

ĐẠI NHẬT KINH LƯỢC NHIẾP NIỆM TỤNG TÙY HÀNH PHÁP

Mật Tạng Bộ 1_ No. 857 (Tr.176_ Tr.177)

ĐẠI NHẬT KINH LƯỢC NHIẾP NIỆM TỤNG TÙY HÀNH PHÁP

(Cũng có tên là Ngũ Chi Lược Niệm Tụng Yếu Hành Pháp)

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí                   BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: VỌNG CHI _ HUYỀN THANH

Sưu tập Thủ Ấn Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: