Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

A ĐÔ LÊ ĐẠI MAN ĐỒ LA QUÁN ĐỈNH NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1_No. 862 (Tr.189_ Tr.193)

A ĐÔ LÊ ĐẠI MAN ĐỒ LA QUÁN ĐỈNH NGHI QUỸ

Phạn Hán dịch: Sa Môn CHÂN THƯỜNG ghi chép

Phạn Việt dịch: VỌNG CHI – HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: