Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN KINH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.852B (Tr.135 _ Tr.143)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN KINH

_QUYỂN HẠ_

BỒ ĐỀ TRÀNG MẬT ẤN TIÊU XÍ MẠN ĐỒ LA PHẨM_ CHI HAI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: