Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN KINH – A2

Mật Tạng Bộ 1_ No.852 (Tr.117 _ Tr.127)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN KINH

_ QUYỂN THỨ HAI_

BỒ ĐỀ TRÀNG MẬT ẤN TIÊU XÍ MẠN ĐỒ LA PHẨM_ CHI HAI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: