Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH LIÊN HOA THAI TẠNG BI SINH MẠN ĐỒ LA QUẢNG ĐẠI THÀNH TỰU NGHI QUỸ – A1

Mật Tạng Bộ 1_ No.852A (Tr.108 _ Tr.117)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH LIÊN HOA THAI TẠNG BI SINH MẠN ĐỒ LA QUẢNG ĐẠI THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_PHƯƠNG TIỆN CÚNG DƯỜNG HỘI THỨ NHẤT_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Danh mục

%d bloggers like this: