Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ HỘ MA NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.909 (Tr.920 _ Tr.924)

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ HỘ MA NGHI QUỸ

Phạn Hán dịch: Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: