Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

ĐÔ BỘ ĐÀ LA NI MỤC

Mật Tạng Bộ 1_ No.903 (Tr.898_ Tr.900)

ĐÔ BỘ ĐÀ LA NI MỤC
(MỘT QUYỂN)

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: