Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/11/2014

KINH NHIẾP ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ ĐẠI BI THAI TẠNG CHUYỂN TỰ LUÂN THÀNH TAM MIỆU TAM PHẬT ĐÀ NHẬP BÁT BÍ MẬT LỤC NGUYỆT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.850 (Tr.82_Tr.87)

KINH NHIẾP ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ ĐẠI BI THAI TẠNG CHUYỂN TỰ LUÂN THÀNH TAM MIỆU TAM PHẬT ĐÀ NHẬP BÁT BÍ MẬT LỤC NGUYỆT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

– Quyển 1

– Quyển 2

– Quyển 3

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng của nước Trung Thiên Trúc THÂU BA CA LA (Śubhakara-siṃha: Thiện Vô Úy) phụng chiếu dịch.

Đệ tử được truyền là NHẤT HẠNH cầm bút ghi, trao cho Tỳ Kheo BẢO NGUYỆT dịch ra ngữ âm.

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: