Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/11/2014

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA QUÁN TƯỞNG MẠN NOA LA TỊNH CÁC NẺO ÁC

Mật Tạng Bộ 2_ No.939 (Tr.88 _ Tr.91)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA QUÁN TƯỞNG MẠN NOA LA TỊNH CÁC NẺO ÁC

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: