Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/11/2014

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ BỒ ĐỀ

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.464

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ BỒ ĐỀ (Một tên gọi là GIÀ DA SƠN ĐỈNH KINH)

Hán dịch: Đời Diêu Tần_ Quy Tư Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumāra-jīva)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: