Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/11/2014

GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm IX

GIÁNG TAM THẾ
YẾT MA HỘI

TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ
YẾT MA HỘI
TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: