Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/11/2014

GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm X

GIÁNG TAM THẾ
TAM MUỘI GIA HỘI

TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ
TAM MUỘI GIA HỘI
TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: