Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/11/2014

LÝ THÚ HỘI (NAYA-MAṆḌALA)

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm VIII

LÝ THÚ HỘI

NAYA-MAṆḌALA

LÝ THÚ HỘI NAYA-MAṆḌALA

LÝ THÚ HỘI
NAYA-MAṆḌALA

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: