Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/11/2014

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI KINH TU HÀNH NGHI QUỸ _QUYỂN TRUNG_

Mật Tạng Bộ 4_ No.1239 (Tr.193_ Tr.199)

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI KINH TU HÀNH NGHI QUỸ

_QUYỂN TRUNG_ 

Phạn Hán: Đời Đường_ THIỆN VÔ UÝ  dịch kín đáo trong Nội Đạo Tràng

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: