Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/11/2014

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG (dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2_ No.1238 (Tr.179 _ Tr.187)

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG (dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI

_ MỘT QUYỂN_

(Cũng chính là Kinh A TRA BÀ CÂU CHÚ_ Trinh Nguyên_ VIÊN GIÁC)

Hán dịch: Đời Lương_ Mất tên người dịch (HIỂU TRÂN)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: