Đăng bởi: MT | 13/11/2014

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG (dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1237 (Tr.178_ Tr.179)

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG (dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của Đời Lương

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: