Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/11/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

(SUVARṆA-PRABHĀSOTTAMA-SŪTRA)

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: