Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/10/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH – Q.9

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ CHÍN_

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: