Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/10/2014

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ – Q. Hạ

Mật Tạng Bộ 3_ No.1098 (Tr.437_Tr.443)

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Nước Sư Tử_ Tam Tạng A MỤC KHƯ (Amogha) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: