Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/10/2014

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ – Q.Thượng

Mật Tạng Bộ 3_ No.1098 (Tr.432_Tr.437)

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG_

(Một tên gọi là: BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH GIÁO PHÁP MẬT NGÔN)

Hán dịch: Nước Sư Tử_ Tam Tạng A MỤC KHƯ (Amogha) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: