Đăng bởi: Tống Phước Khải | 05/10/2014

VĂN TÁN THÁN BA THÂN CỦA PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 32_ No.1678

VĂN TÁN THÁN BA THÂN CỦA PHẬT

(Tây thổ Hiền Thánh soạn)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: