Đăng bởi: MT | 02/10/2014

BỒ ĐỀ TRÀNG SỞ THUYẾTNHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG KINH

Mật Tạng Bộ 2 _ No.950

BỒ ĐỀ TRÀNG SỞ THUYẾTNHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG KINH

TRỌN BỘ 5 QUYỂN

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: