Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/09/2014

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ KINH

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1097 (Tr.421 _ Tr.423)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ KINH

3 QUYỂN: THƯỢNG_TRUNG_HẠ

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BẢO TƯ DUY phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: