Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/09/2014

TỤC TẠNG KINH | 19-9-2014

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_Tập 01_ No.11

PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN VIỆC LỚN LỢI ÍCH CỦA DANH HIỆU VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Đời Tào Nguỵ_ Thiên Trúc Tam Tạng Khang Tăng Khải (Saṃghavarman)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 01_ No.12

KINH BẢN DUYÊN VÃNG SINH TỊNH THỔ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản ghi chép của đời Tây Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 01_ No.14

PHẬT NÓI KINH THẬP VÃNG SINH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay trích bản ghi chép thuộc đời Chu

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ No.19

PHẬT NÓI KINH CHẶT ĐỨT BỆNH ÔN DỊCH

Hán dịch: Không biết tên người dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 1_ No.34

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ

Hán văn: Không rõ tên người soạn dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ Tập 02_ No.57 (Tr.155)

MƯỜI HAI LỄ

Hán dịch : THIỀN NA QUẬT ĐA Tam Tạng dịch riêng văn Lễ Phật A Di Đa của LONG THỌ Bồ Tát

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_No.182 (tr.839)

CHÍNH LIỄU TRI VƯƠNG DƯỢC XOA QUYẾN THUỘC PHÁP

Hán dịch : Tam Tạng Pháp Sư  NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ No.183 ( Tr.839_ Tr.840)

DANH HIỆU 28 DẠ XOA ĐẠI QUÂN VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư TĂNG GIÀ BÀ LA dịch chép

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ No.184 (Tr.840)

DANH HIỆU 28 DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG

Phạn Hán: BẤT KHÔNG dịch chép

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Tục Tạng Kinh_ Tập 2_ No.192

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ No.913

VĂN PHÁT NGUYỆN CỦA THIÊN THAI TRÍ GIẢ ĐẠI SƯ

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 59_ No.1052

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Viện Quán Đỉnh_ A Xà Lê thuật (….)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ Tập 59 _ No.1054

LIÊN HOA BỘ ĐA LỢI TÂM BỒ TÁT NIỆM TỤNG PHÁP

Hán văn: Nam Thiên Trúc Tam Tạng BẠT CHIẾT LA BỒ ĐỀ  (Vajra-bodhi) tập soạn

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 59_ No.1069

THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI BẠT TRỪ KHỔ NÃO HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN PHI KHÔNG ĐẠI BÁT PHÁP

Hán văn: Tam Tạng Pháp Sư BÁT NHÃ truyền

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 62_ No.1190

NIỆM PHẬT TAM MUỘI

(Trích trong Đàn Kỷ Tùng Thư, tập 2, quyển 23)

Hán văn: Cô Tô_ Người nước Kim (Kim Nhân)_ THUỴ THÁNH THÁN biên soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN THƯỢNG_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN TRUNG_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN HẠ_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1490

XÁ LỢI SÁM PHÁP

Hán Văn: Thiên Đài Sa Môn Kế Tăng biên soạn_ Định Sơn Tỳ Khưu Nghiêm Chương xem lại và sửa chữa, đem hành Sám Pháp này chia làm mười Khoa diễn nói

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh _ Tập 74 _ No.1491

NGHI THỨC LỄ THÁP XÁ LỢI

Hán văn: Việt Đông (tỉnh Quảng Đông)_ Núi Đảnh Hồ, Sa Môn Hoằng Tán (Tên tự là Tại Sám) biên soạn.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: