Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/09/2014

KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ LẠC

KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ LẠC

(Kinh Phát khởi sự vui thích thuộc Chí thù thắng của Bồ Tát)

  1. QUYỂN THƯỢNG
  2. QUYỂN HẠ

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: